Algemene Voorwaarden Viterra
September 2021

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle offertes en overeenkomsten gedaan of gesloten met Viterra en op alle daaraan verbonden voorbereidende, uitvoerende en afrondende activiteiten.
 2. Voor zover opdrachtgever algemene voorwaarden hanteert die strijdig zijn met deze voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van opdrachtgever niet van toepassing.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden alleen als ze schriftelijk zijn overeengekomen.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Viterra is onafhankelijk in de uitvoering van een opdracht.
 2. Viterra heeft de vrijheid om samen te werken met derden en/of een deel van de opdracht uit te besteden aan derden. Voorafgaand aan de inzet van één van de samenwerkingspartners van Viterra, vindt kennismaking plaats. Wanneer er geen klik is tussen de samenwerkingspartner van Viterra en opdrachtgever, staat het opdrachtgever vrij om zonder verdere opgaaf van reden en kosteloos de samenwerking met Viterra te beëindigen.
 3. De opdrachtgever kan erop rekenen dat Viterra naar beste vermogen en met vakmanschap werkt aan het behalen van het afgesproken resultaat. Dit is een inspanningsverplichting. Het behalen van het resultaat wordt niet gegarandeerd.
 4. Viterra behandelt de informatie die ze ontvangt met zorgvuldigheid en verplicht zich tot geheimhouding van alle bijzonderheden van de door haar behandelde zaken.

Aansprakelijkheid

 1. Viterra is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks het gevolg is van tekortkoming in uitvoering van de opdracht en voor zover deze schade bij normale deskundigheid, zorgvuldigheid en vakmanschap voorkomen had kunnen worden.
 2. De aansprakelijkheid beperkt zich tot de hoogte van het bedrag dat de opdrachtgever is verschuldigd van het begin van de opdracht tot het moment waarop de tekortkoming wordt geconstateerd.
 3. Viterra is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Annulering

Annuleren van een opleiding/training kan uitsluitend schriftelijk geschieden en bij voorkeur aangetekend of digitaal per e-mail. De datum van de poststempel of de datum van de e-mail geldt als aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de digitale bevestiging van Viterra. De startdatum van de opleiding/training geldt als uitgangspunt bij de afhandeling van de annulering.

 1. Annuleringskosten open inschrijving:
  • Na aanmelding geldt een bedenktijd van 14 dagen.
  • Bij annulering tot 1 maand voor de startdatum van de opleiding/training bedragen de annuleringskosten 25% van de opleidingskosten.
  • Bij annulering korter dan 1 maand voor aanvang van opleiding/training bedragen de annuleringskosten 50% van de opleidingskosten en 100% van de arrangementskosten.
 2. Annuleringskosten incompany-trajecten:
  • Tot 2 maanden voor aanvang van het traject worden geen kosten in rekening gebracht, behalve reeds gemaakte kosten ter voorbereiding van de opleiding/training.
  • Tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van het traject bedragen de annuleringskosten 25% van de opleidingskosten en 100% van de voorbereidingskosten conform offerte.
  • Minder dan 1 maand voor aanvang van het traject bedragen de annuleringskosten 50% van de opleidingskosten en 100% van de voorbereidingskosten conform offerte conform uitgebrachte offerte.

Indien er sprake is van zodanig uitzonderlijke omstandigheden dat betaling van de annuleringskosten naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, kan hiervoor schriftelijk een gemotiveerd verzoek worden ingediend bij Viterra. De annuleringskosten zullen in een dergelijk geval worden beperkt tot € 125,- administratiekosten en daarnaast 100% van de prijs over de reeds gevolgde en lopende delen van de leergang en de niet te annuleren arrangementskosten van het conferentieoord.

Interim opdrachten

 1. Voor opdrachten voor interim werkzaamheden (management/project/procesbegeleiding), is het bedrag van veertien kalenderdagen verschuldigd wanneer opdrachtgever tussen zes en twee weken annuleert. Bij annulering van overeengekomen werkzaamheden binnen twee weken en voor het begin van de opdracht, is het bedrag van twintig kalenderdagen verschuldigd.
 2. Bij annulering van een opdracht kan Viterra alle voor de opdracht gemaakte kosten en andere directe schade als gevolg van de annulering van de opdracht in rekening brengen.
 3. Als de opdrachtgever na aanvang van de opdracht deze geheel of gedeeltelijk intrekt spreken we van opzegging. Dit gebeurt schriftelijk. In geval van opzegging, brengt Viterra de tot dat moment bestede tijd in rekening en de gereserveerde uren en te maken kosten over een periode van dertig kalenderdagen na het moment van opzeggen.
 4. Als geplande activiteiten om reden van overmacht door Viterra moeten worden geannuleerd, zet zij zich maximaal in om te zorgen voor alternatieven op korte termijn. Overmacht is ondermeer ziekte en tekortkoming door toeleveranciers. Viterra is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van annulering door overmacht.

Aanvullend voor opleiding en trainingen

 1. Uitvoering: Viterra levert de opleiding waarvoor de deelnemer zich heeft ingeschreven conform hetgeen daarover op de Viterra website ten tijde van het startmoment staat vermeld.
 2. Viterra is gerechtigd:
  • bij onvoldoende aanmeldingen een opleiding of training af te lasten, of aanmeldingen voor een opleiding of training niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen;
  • de opleidingsprogramma's tussentijds te wijzigen;
  • de indeling van de opleidingen voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen in overleg met de deelnemers;
  • een deelnemer, bij (verdenking op) corona-gerelateerde klachten, de toegang tot de training te weigeren.
 3. Inhalen: Wanneer een deelnemer een bijeenkomst mist, heeft hij/zij niet het recht deze bijeenkomst bij een andere groep in te halen. Als een deelnemer niet aanwezig kan zijn, zal met de groep worden afgestemd of verplaatsing mogelijk is. Extra gemaakte kosten voor daadwerkelijk verplaatsen kunnen aan de deelnemer doorberekend worden.
 4. Betaling: Op het digitale inschrijfformulier geeft de deelnemer aan of de opleidingsprijs in één keer dan wel in drie gelijke termijnen zal worden voldaan. Bij gespreide betaling geldt dat de laatste termijn moet zijn voldaan vóór afronding van de opleiding. Betaling dient te geschieden d.m.v. overschrijving op de op de factuur genoemde bankrekening voor of op de vervaldatum die op de factuur is vermeld.
 5. Indien sprake is van een creditering, dan zal Viterra binnen 14 werkdagen terugbetalen of verrekenen. Indien niet tijdig wordt betaald komen alle kosten, ontstaan door wanbetaling, vermeerderd met de wettelijke rente, voor rekening van de contractant.
 6. Copyright: De door Viterra verstrekte hand outs mogen voor eigen gebruikt vrij gebruikt worden.
 7. Eigendomsrecht cursusmateriaal: Het uitgereikte cursusmateriaal wordt eigendom van de deelnemer.

Aansprakelijkheid

 1. Viterra heeft een gangbare aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De aansprakelijkheid van Viterra is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder deze verzekering wordt uitgekeerd, te vermeerderen met een eventueel eigen risico op deze verzekering. Indien de verzekering om welke reden dan ook geen dekking biedt, dan is de aansprakelijkheid van Viterra beperkt tot het bedrag dat Viterra voor de betreffende opleiding of training in rekening heeft gebracht.
 2. Indien Viterra aansprakelijk is, komt alleen direct door de fout van Viterra veroorzaakte schade voor vergoeding in aanmerking. Gevolgschade (waaronder inkomsten- en bedrijfsschade) is derhalve uitgesloten. Voor fouten van door Viterra ingeschakelde derden is Viterra alleen aansprakelijk, indien Viterra bij het inschakelen van deze derden het maken van dergelijke fouten had kunnen en moeten voorzien.
 3. Eventuele aanspraken op schadevergoeding dienen op straffe van verval binnen een jaar nadat de schade bekend is geworden in rechte te zijn ingesteld. De aansprakelijkheidsregeling in dit artikel geldt niet indien en voor zover deze in strijd is met regels van het nederlands recht.

Persoonsregistratie en vertrouwelijkheid

Viterra zal de door haar verkregen persoonsgegevens beheren en vertrouwelijk behandelen op de wijze die de wet AVG voorschrijft.

Slotbepaling

Op alle overeenkomsten tussen Viterra en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.