Klachtenreglement

Viterra
Verzonken Kasteel 122
5071 KE Udenhout

Viterra, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Yvon Dentener, verklaart met betrekking tot haar dienstverlening dat het volgende klachtenreglement van toepassing is.

Een klacht kan zowel mondeling als schriftelijk bij Viterra worden ingediend. Voor de inhoudelijke duidelijkheid streven wij ernaar om klachten schriftelijk te ontvangen. De klacht kan betrekking hebben op gedragingen en/of uitlatingen van en/of behandeling door een medewerker van Viterra dan wel een door Viterra ingeschakelde derde.

Een klacht wordt ondertekend en bevat ten minste:

  • naam en adres van de melder
  • datum van de melding;
  • omschrijving van de klacht: uitlatingen, gedragingen en/of handelingen waarover geklaagd wordt.

De klacht zal vertrouwelijk worden behandeld. Binnen 10 werkdagen na het indienen van de klacht krijgt de indiener bericht over de wijze van behandelen van de klacht.

Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een uitlating, gedraging of handeling betreft die langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.

Bij het niet in behandeling nemen van een klacht wordt de klager en/of de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld.

De behandeling van de klacht geschiedt door Yvon Dentener. Zij zal in gesprek gaan met klager om te bespreken of en hoe tot een oplossing gekomen kan worden. Dit gesprek vindt plaats binnen twee weken na ontvangst van de klacht.

Na dit gesprek zal klager uiterlijk na 4 weken een antwoord ontvangen. In het schrijven staat een gemotiveerde beoordeling van alle onderdelen van de klacht, alsmede van de eventuele maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden. Mocht de termijn van 4 weken niet gehaald worden, dan zal de klager hiervan binnen vier weken op de hoogte worden gesteld en worden geïnformeerd over de verwachte reactietermijn.

Op de beslissing kan binnen 2 weken schriftelijk in beroep worden gegaan bij een onafhankelijke derde, voor Viterra is dit Mevrouw Inge Seijkens van de organisatie Your coach & mediator. Na een voor haar passend onderzoek zal mevrouw Seijkens binnen 4 weken een uitspraak doen. Haar uitspraak is bindend voor Viterra.

Viterra draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen. Geregistreerde klachten worden voor de duur van 5 jaar bewaard.

Udenhout september 2021